Afzender of voorsteller Korte num mer 994 995 996 .-xfdeeling Onder- w ijs. J.Vonk. Tan ^de- straat 43'Soest. J.C.Koelink, ïal- malaan 15 Soest. 997 9 93 ifinister van Soci ale Zaken. J.o-erritse. Ambte naar Boekhouding Openbare erken. rapporteert het onderhoud met den heer J.H.Littooij over de wijze van vervoer svan zijn zwakzinnig kind naar de school te Amersf oort verzoekt een aansluiting op de te le^et] rioleering voor de loozing van regen- spoelwater De fechnisch Ambtenaar belast met de leij ding van den Dienst Openbare /erken breng hieroxutrent advies uit bij schrijven a, 7 Juni j.1. no.852. deelt mede zich niet te kunnen vereeni gen met het schrijven van Burgemeester jen /ethouders, dd. 18 ^ei 1934» le afd. 1/0.3465» i.z. bebouwing van zijn ter rei: j gelegen aan de Talmalaan, sectie H.22C8./ en dat hij een en ander gaarne inondelin wil toelichten. stelt de rijksbijdrage in de kosten vanj ontsmetting en reinigen van woningen over 1933 vast op f.l8,60 zijnde de helft van de gedeclareerde bedragen. De Secretaris deelt mede, dat de Inspeel teur vm de Volksgezondheid op de secre-j tarie heeft medegedeeld, dat de Kosten van ontsmetting van de woningen door den dienst te Amersfoort te hoog zijn 0 hij een goedkooper xniddel van ontsmet ting aan de hand kan doen, echter allee' op aanvrage van den gemeente-geneesheer vraagt wegens ondertrouw en huwelijk verlof van 9 t/m 28 Augustus a.s. ie Je, H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 503