r T /YU- /ut "i-L ien heer vervoer ie schoei te leggdf regen- e| met de lei rken breiu rijven aal eenng Aanmerkingen BFSLISS ■aar aanleiaing van het rapport oordt besloten de gemeen-^ J>, Bej-ijke bijdrage in de kopten van vervoer van het Kind f Bed er om te handhaven, net besluit dd. 20 Juli j.i. in te^'M 7>" trekken en den vader van het kind een v.aarschu .ing te Jenden. Besloten v.ordt tot wederopzeggens toe vergunning tot aan-j Bluiting te verltenen mits de voorwaarden aoor den 'i'ech- Bisch ambtenaar gesteld in acht worden genomen en de V Werkzaamheden in overleg en op aanwijzing van hem .«orden iitgevoerd. Der verzekering van het eigendomsrecht op het gemeente- mooi wordt een recognitie bepaald van f.1,-- per jaar Ie eerste maal te voldoen bij het aanvaarden der vergunnin0 in voorts telken jare op 2 Januari. vereeni- emeester le afd.J jn terrciij ie H.22081 mondelini i Bede naar aanleiding van het inmiddels aan den naad dezer gemeente ingezonden adres en gelet op de nouding van den Bad aangenomen in zijn vergadering van 1 augustus j.1. iprdt besloten adressant mede te deelen, dat hij alsnog jkbruik kan maken van de hem bij besluit van Burgemees ter en ethouders dd. 5 Maart 1929 verleende ontheffing >nder de navolgende voorwaarden: Le. dat op het terrein binnen één jaar na heden een woonhuis moet zijn gesticht; le. dat de ontheffing bij eventueelen verkoop van den grond niet aan derden mg worden overgedragen; Je. dat bij niet-nakoming der voorwaarden sub 1 en 2 de verleende ontheffing vervalt. W!Tp- osten v:.E ningen de de ragen, de Inspecj de secro' e mosten n door og zijn e: ontsmet ter alleat eneesheerj we lijk 9e rijksbijdrage door den minister vastgesteld wordt Aanvaard. ■corts wordt besaoten de mededeeling van den Inspecteur ian den gemeente-geneesheer ter kennis te brengen met verzoek zich hieromtrent met den Inspecteur in verbin ding te stellen en het College schrifteli.jk te rappor teeren welke maatregelen genomen moeten worden in geval len dat op aanvrage van den geneesheeren in de ontsmet ing moet worden voorzien. V i foor ondertrouw en huwelijk worden respectievelijk 1 en U I- dagen extra verlof toegestaan. Je overige ló dagen wor- f/ Len als gewoon verlof aangerekend. )e vervanging kan geschieden door den tijd. schrijver (ielsdinger onder controle van den boekhouder.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 504