999 Volg- tuim- j Afzender of voorsteller Datum mer 10ü0 10C1 lüo2 1003 1004 Techn. Ambtenaar Openbare erken. Be Gemeente-Ont vanger bJvan J i j k x-ir.H .'/.Centrale Slachtplaats Soesfj. Ilotaris Knoppers te Amersfoort. Aechn. Ambtenaar Openbare erken. Korte i n h o u deelt in antwoord op het schrijven van 28 hei j.1. no. 0/201 mede dat de kosten van het verplaatsen van een schuur ten 'behoeve van P.B.Rademaker ad f.70,-- voor rekening der gemeente zijn genomen! jop grond van een mondelinge afspraak bil jhet passeeren der acte van grondafstand,fl verzoekt aan den xiaad hem met ingang var, 1 October 1934 eervol ontslag als ont vanger dezer nen. Bfesiote te bren ■emeente te willen verlee- verzoekt vrijstelling rijkswerkverschaf fing op grond van attest Jr.C'Breen. deelt namens de II.V. Centrale Slacht plaats mede, dat genoemde II.V. geen be zwaar heeft tegen het verleenen van de noodige ontheffing tot het ipogen oprichj ten eener slachterijdoor de Vereeni- ging "Zonnegloren" op haar terrein, gelti gen aan de Soesterbergschestraatsecti; D.I874. leslote aërvol •esiote •eschii vraagt inlichtingen omtrent de plannen,! welke door de gemeente zijn ontworpen het ontv;er p-uitbreidingsplan voor de peiB ceelen oectie G.no.26ó9 gelegen aan deiu! Smitsweg en G.llo. 2653 en 2654 gelegen aan het Oude Grachtje. Ge Technisch Ambtenaar belast met de lefl ding van Bouw- en Woningtoezicht bren0t! hieromtrent advies uit bij schrijven adfl 27 Juli 1934, no.29/26. .esiote hefi vle< 'bes* wort I de l keu: ;e. Af den Boui ;Ü1. lesiotf 500 lan* «evens brengt rapport uit omtrent de gehouden h aanbesteding op 27 Juli j.1. betreffenat^B en be< lingst: Moeste: Uns g vernieuwing Banningstraat enz. .6Aclï

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 505