/yu-'/Kf 11 jven van de kosten auur ten .70,-- .1 genomen spraak bi/ ad.af stand, Lngang var als ont- a verlee-l kver schaf' Breen. Slacht- geen be- n van de en opricb Vereenl- rein, geit at, sectif BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen fcsioten V»ordt de kosten wegens verplaatsing der schuur te brengen op rekening van den egenaanleg op 't hart. A /A* Jesloten wordt aan den Raad voor te stellen het ontslag Vf US. fervol te verleenen. /fH}, ■esloten wordt op het verzoek van adressant afwijzend •e schikken te ,esloten wordt: .e. Aan de Vereeniging "Zonnegloren" de gevraagde ont heffing te verleenen, zulks onder voorwaarde, dat het I vleesch der te slachten dieren uitsluitend mag worden [besteed voor de inwoners der inrichting, terwijl voorts Iwordt opgemerkt, dat de slachterij moet voldoen aan I de eischen, gesteld krachtens artikel 19 der Vleesch- 1 keuringswet; ;e. Afschrift dezes te doen toekomen aan belanghebbenden I den Technisch Ambtenaar belast met de leiding van I houw- en oningtoezichten den Commandant der Vrij- I willige Brandweer, ter kennisneming. V co' plannen, a tworpen it# oor de pel n aan denfl gelegen met de leifl ht brengtB rijven cidfl le sloten wordt aan den heer Knoppers mede te deelen, soolang het uitbreidingsplan in voorbereiding is, de {tevens niet kunnen worden verstrekt. dat Je vergadering besluit het werk op te dragen aan de fir- b *a Ha. P.C.Zanen te Haarlem, als laagste inschrijver, met •Jen bedrag van f.96.300,--, zijnde voor vernieuwing Ban- ungstraat f.82.900,-- en voor vernieuwing rijwielpad *»oesterbergschestraat f .13.400 --een en ander behou- Mens goedkeuring door Gedeputeerde Staten. J r *-Y<» 4V4M.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 506