Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1005 v.Dlarmen e.a. bewoners Tali.ia- laan Soest. verzoeken het lichtpunt, dat indertijd werd weggenomen vóór het perceel Talaa- laan 14a, aldaar weer te doen aanbren gen De Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van Openbare 'erken aavieeert bij schrijven dd. 26 Juli j.1. no.427 afwijzend op dit verzoek te beschikken. löOó T e chnAmb t e naar Bouw- en oning- toezicht rapporteert, dat op de terreinen der Li-: litaire Luchtvaartafdeeling een vleu el- loods is opgericht zonder de vereisclite vergunning ingevolge de oningwet en verzoekt te mogen vernemen welke maatre gelen in verband hiermede moeten worden genomen. IOO7 /.J.Kuijer Soest. verzoekt verwijdering van een boom, staande vóór den ingang van zijn huis. De Technisch Ambtenaarbelast met de leiding van Douw- en oningtoezicht brengt hieromtrent advies uit. 1008 Agent van Politie u.Tan Hummel Soes terberg. deelt mede dat het nieuwe telefoontoe stel in de hulp secretarie te Soester- berg niet altijd hoorbaar is, en ver zoekt een verklikker op zijn slaapkamer te doen aanbrengen. 1009 Burgemeester en ,/ethouders van Amersf oort verzoeken mede te deelen of toestermniflé wordt verleenci. tot toelating van Chris- tiaan heulen, wonende Aolonieweg Eb te Soest tot de school voor buitengewoon lager onderwijs te Amersfoort. Gevraagd wordt of de gemeente _>oest be reid is een bijdrage te verleenen. 1010 J «x. lz enaar1' or e n straat 2. vraagt of het voldoende is een voorloo- pig koopcontract over te leggen met be trekking tot het aan den Klaarwaterweb gelegen perceel, kadastraal bekend als sectie G.no.3567» zulks omdat de grond eerst na den bouw zou worden getrans porteerd. 1011 Commissie tot vourbereiding van een postduiven- vlucht ten behoe ve van de X.B.C. bestrijding te Soest verzoekt toestemming tot het houden van een collecte. Je inspecteur van politie heeft geen bezwaar. Tere

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 507