num- I Afzender of voorstelle Kort Datum mer 1012 1013 1014 1015 1016 1017 I.van uijk, J.v.d. binden, en J.Ouder kerk Soesterberg. 3.H.huwel, Steenhojf- straat 58 Soest# .A.Hilhorstland ge bergstraat 7. I "Oe goede strijd" Soest v.d.eerd. J.v.d.Hoed. Bing- weg 12 Soest. verzoeken aan den gemeenteraad, te willei besluiten de woninghuren van de woningei van het complex "Ons belang" gelegen aai de voorzijde van dat complex te dillen verlagen met 10 in stede van met 5 A' •zooals ingaande 1 Juni 1934- is geschied verzoekt vergunning tot de oprichting van een slagerij met rookerij op en in het perceel, sectie H.2464, gelegen aan ue Steenhofstraat. Blijkens schrijven van het districtshoofd der Arbeidsinspei tie, te Utrechty behoeft het hem toege zonden ontwerp geen wijziging om de na leving van de eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet, niet onmogelijk te maken. komt in beroep tegen het gemeester en ethouders, BUJ besluit van dd. 20 Juli 1934, le afd. no.20, i.z. weigering van zijn verzoek om ontheffing van het be paalde in artikel 14 sub b der bouwver ordening, zulks in verband met het bij gemeld artikel onder sub V bepaalde, voor den bouw van een duobei winxelhuis met garage aan de Burgem. Gr0thestraat, sectie A.I9IO. vraagt toestemming om op ée'n of twee plaatsen in de gemeente een emaille borc te mogen plaatsen met het opschrift 3'Geen alcohol bij sn_lverkeer jl)e Technisch .nabtenaar belast met de leiding van Bouw- en H oning toe zicht en jde Inspecteur van Politie brengen hier- omtrent rapport uit. verzoekt opname van zijn dochtertje in het gesticht Lozenoord te Ermelo. deelt meae, dat hij zich met de toegezoij den ontwerp-overeenkomst vereenigen kan en van zijn rechten op de strook, groot 100 M2 afstand wil doen, doch dat hij de kosten van den landmeter niet voor zijn rekening wenscht te nemen. je verg. bericht c ommi s s |3eslote: 1 overeen. I Geslote] sant me< ontheff; en eth jtussche; deelen, Isant he lontheff Het col. den lan, grond a: ~>esIotei te bes cl van de i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 509