BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ir Open- j de v)er.-:i| )zen in sterfge- )f te verli dagloonl morden ge| Len post ruiming ig, Kleinl i maanden Besloten wordt de machtiging verzoek van den Wethouder. Bchter zal eerst terzake advie voorden ingewonnen. te verleenen conform het van den rijksinspecteur Het "besluit, op de ontruiming der woning "betrekking (hebbende, zal overeenkomstig het voorstel gewijzigd worden W^L JL W Ie tijde-l Lding van| te doen, jollici- .d voor bij het sf van t G.Hels- isterbergl f40-- (Conform het voorstel wordt besloten G.Helsdinger te (Goesterberg bij de boekhouding tewerk te stellen en Jvoel voorloopig voor proef van week tot week op een loon [berekend naar f.40,per maand. Sf '31? 3 iruari ting ken' ien bij hl jziging l burge- >n en ien raad voor te stellen burgemeester en wethouders te lachtigen aan gedeputeerde staten te berichten dat de raad zich met de voorgestelde wijziging niet kan ver eenigen, aangezien zij niet is in overeenstemming met de tijdsomstandigheden. Bij deze gelegenheid ware ge deputeerde staten te vragen in plaats van de voorgestel de - een andere wijziging der genoemde jaarwedden-rege- ling te ontwerpen. /yy.i3?\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 50