"3? Afdeeling Aanmerkingen BESLISSING je vergadering besluit het verzoek van adressanten om UI bericht en raad te zenden aan de desbetreffende raads- commissie besloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen, j; overeenkomstig het besluit hierbevens als bijlage gevoegd. Besloten wordt aan den riaad machtiging te vragen adres sant mede te deelen, dat het verleenen van de gevraagde ontheffing behoort tot de bevoegdheid van Burgemeester en ethouaers en geen redenen aanwezig zijn om in deze fcusschenüomst te verleenen. Voorts aan den Haad mede te deelen, dat ten aanzien van zijscheiding zooals adres sant het bouwplan heeft ingediend bezwaren bestaan de ontheffing te verleenen. |Het college besluit, in beginsel zoo min mogelijk bor den langs den weg te doen plaatsen, en beschikt op dien grond afwijzend op het verzoek van adressant. 1? J in besloten wordt op het verzoek van adressant goedgunstig {te beschikken, indien de vader zich verbindt de helft |van de kosten voor zijn rekening te nemen. IKet College besluit dat aan het verzoek van adressant niet kan worden voldaan in verband met den zeer lagen «koopprijs, temeer daar Gedeputeerde Staten bezwaar zul- len hebben de kosten van overdracht voor rekening der I gemeente te brengen. J- (V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 510