num- i Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud Ged.Staten van Utrecht Techn. Ambtenaar Openbare erken. P.Smits. Amers- foortschestraat 9^ Soesterberg. Techn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezicht. Soester Harmonie "Patientia Vincit Omnia" Gemeente-Ontvan ger Commandant Vrij- j willige Brandweer1 Soesterberg le afdeeling der secretarie Soest. noodigen ter uitvoering van de wet van 22 December 1933» Gtbl. no.715 burge meester en wethouders uit hun een exem plaar der ontwerp-begrooting 1934- en van de toelichtende bescheiden, zoodra deze zijn opgemaaxtte doen toekomen. doet 25 afstandsverklaringen met teeke- ningen toekomen ten behoeve van de ver breeding van den Gssendamweg. verzoekt in principe te mogen vernemen of hem toestemming kan worden verleend voor den bouw van een weekend-huisje op zijn terrein aan de Amersfoortschestraat De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Bouw- en oningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven ad. 4 Augustus j.1. no.26/11. adviseert tot v.Breukelen een aanschr] ving te richten tot afbraak van een schuur, welke is gebouwd zonder vergun ning van Burgemeester en .iethouders. vraagt waar het concert te Soesterberg gegeven moet worden nu de muziektent naar Soest verplaatst is. doet toekomen de rekening van ontvang sten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1933» deelt mede dat tengevolge van de ophoo- gingswerkz&amheden op den Verlengde Pos' I weg een daar geplaatste brandkraan be langrijk beneden het straatniveau is kO' men te liggen, en verzoekt in verband I met de brandveiligheid daarin verbete ring te doen brengen. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan G ../-.Schothor stwonende Soes- terbergschestraat 11 te Soest, te ver- leenen vergunning tot uitbreiding der brood- en banketbakkerij op het perceel Birkstraat 43 kadastraal bekend in sec tie C.no.1838.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 511