't- ei k 7 K BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ■iet College heeft kennis ^enomen van dit schrijven. nj_ fi .aan de vierde afdeeling wordt opgedragen ten spoedigste v\ (H-S de werkzaamheden tot samenstelling der "begrooting aan te Aa vang en gesloten wordt den Raad voor te stellen de strooken grond ij in eigendora te aanvaarden en over te gaan tot vaststel- *y* ling van het aan te "bieden ontwerp -"besluit. V lü. gesloten wordt het verzoek van adressant niet toe te oJy staan, daar op het "bedoelde perceel reeds een woonhuis 1 is gebouwd, en in het belang der volkshuisvesting het "bouwen van meerdere woningen op een perceel niet kan orden toegestaan. Besloten wordt 7.van Breukelen niet aan te schrijven, doch hem op zijn fout te wijzen en hem mede te deelen voortaan vergunning te vragen. ■re vergadering besluit goed te vinden dat het concert van "Patientia Vincit Qmnia" in plaats van te Soesterber<. in Soest gegeven zal worden. esloten wordt de rekeninto aan het verificatie-bureau te zenden en voorts in de eerstvolgende raadsvergadering fö+lfëirH. de rekening den Raad aan te bieden en daarna ter inza0e /fl+t neder te leggen. Pp grond van de mededeeling van den -.ethouder van upen- bare merken, dat de brandkraan reeds is voorzien, wordt 1v- besloten dit schrijven te deponeeren. Let ontwerp-besluit wordt goedgekeurd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 512