Korte i n h Datum Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1027 Voorzitter. 1020 A.en 7.Legemaat. Soest. 1029 Techn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezicht IO30 1031 1032 ./.van Vliet en 4 anderen je Voorzitter. J.;.J.Smit. Toren straat 3 Soest. L. t over Lot openbare aanbesteding vk gunnin, benige werken aan de O.L. en O .U.L. schanran den T met speelplaats in de Kerkebuurt. dringen aan op afdoening der grondruiüJ 'ten behoeve der verbreeding van de Verlj jKóloniëweg, waarvoor is geteekend bij verklaring dd. Juni 1934. izendt definitief rapport aangaande het verzoek van L.de Ruijgt, wonende Ligen- domweg 49, om ontheffing van het bep al-I [de in artikel 8 der bouwverordening, yo 'den bouw van een woonhuis, op een terreij [gelegen aan den higendomweg, kadastraal [bekend gemeente Soest, in sectie u.2llj< [Geadviseerd .ordt de gevraagde onthefii: te verleenen onder de voorwaarden, voor jgesteld in het rapport, dd. 28 Juni ljjl [verzoeken in aanmerking te mogen komen voor aflossing in de rijkswerkverschaf - jfing in verband met tuinwerk eigen grom sloten reid is ng aan r e sp e c ngenome n de Je n afsch ekening Joorts aa elt: n ontwe Besloten d Jen BI I alde in marden n arbel d 28 Ju kei stelt voor de huurders en bewoners van gemeentewoningen en ambtswoningen aan te schrijven, dat mede op aandrang van de gedeputeerde Staten, door het Collegeh [st ndpunt wordt ingenomen dat alle 0eri ige en dagelijksche reparatiën, zoomede het schoonhouden van putten, regenbakK en secreten voor rekening der huurders [of gebruikers der woningen zijn. Als fe ringe of dagelijksche reparatiën worden [aangemerkt alle reparatiën beneden de lf.10,-- TIEN GULDmh) [vr agt vergunning tot het aanbrengen v-'*l 2 sigaretten-automaten tegen den muur van het perceel Torenstraat 3* J-)e fech* nisch .unctenuar belast met de leiding van Bouw- en 'oningtoezicht en de Insp®| teur van Politie hebben geen bezwaren gen deze plaatsing. lesloten ers te v m.iiddel£ deze „eda tij het C n het a lonform l 'esloten ['der de ge ries van toezicht Len Insoe O 1/ kj O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 517