r Ling van J jj sc hoe t Dnd.ru ilijj de Verl] id bij BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen ke gunning wordt aangehouden in afwachting van het advies 1... den Technisch Ambtenaar Openbare /erken. isloten wordt adressanten te berichten, dat het College Ireid is den haad spoedig voor te stellen de grondrui- ■Lug aan te nemen zooals is omschreven en aangegeven op Ie respectievelijke verdlaring en teehening en vrijwel Ingenomen kan worden, dut de transactie met goedkeuring In de Gedeputeerde Staten tot stand zal komen, pn af schrift van de verklaring en een exemplaar van de tjtskening ware bij het schrijven te voet, a. J J. "bwbf. ide het 2 higen- t bep ar ling, voo 2n terrei Instraal 2 U.2113 onthef fi: en, voor Juni I93 Voorts aan den raad het voorstel ■en ontwerp-besluit aanbieden. tot grondruiling met fcsloten wordt aan de .<ed. ^.Agpelhof-de Auijgt, wonen- lA le oen Blieklaan 59 ontheffing te verle enen van het ce- p; ilde in artixel o der Bouwverordening, onder de voor arden, genoemd in het rapport van den Technisch Ambte- ar, belast met de leiding van Bouw- en oningtoezicht §d. 20 Juni 1934, h0.1/20. 1 komen 2r sch f- gen grond trachten aan net verzoen van de arbei- ers van =n aan te van de oliede ne 11e ^eri: 2 oomede jenbakkei auraers Als S® 1 worden ien de eng en vn. n muur j e Te ch- siding ie InspÉ zwaren loten wordt te Iers ue voldoen. Ii....idaels zal de afdeeling heb oen te overwegen deze gedaan xan worden, adviezen Ier afdeeling lij het College ingewacht, ha de definitieve lo.n het antwoord aan de arbeiders toegeven worden. lonform het voorstel wordt besloten. wat in worden beslissing 14/ is, V J- fesloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen on- l?JLS- c de gebruikelijke voorwaardenovereenkomstig het ad-v- ries van den Technisch Ambtenaar bij hou-.,- en .oning toezicht dd. 30 Juli 1934, no.3bl4/2 en het advies van ten Inspecteur van Politie dd. 3^ Juli 1^34» no.3614/2» L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 518