1033 1034 1035 1036 1037 1033 .Bewoners ivorte Hartweg Soest. jJe Voorzitter. Centraal verifica- tieliureau ven-ha^e s-Cra- fechn. Ambten ar uoenbare erken. nauen, Stark Co Utrecht. U.V.Keij's -,-iSphalt fabriek -.otterdam verzoeken spoedige verbetering van den x.orte Har tw eg Je Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare erken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven d^. Augustus j.1. i stelt voor bij de vereeniging tot bevor i dering van het nijverheidsonderwijs te i Soest aan te dringen om pogingen aan te wenden om te komen tot renteverlaging der onder garantie der gemeente geslo ten geldleeriing oorspronkelijk groot x68.000-- zendt afrekening ken van de wegen Je aannemingssom Het meerderwerk Gverliggeld van een schip Termac f. Totaal f ten laste van de wegen op het Reeds betaald fA Uog verschuldigd f. Aan de .V.Keij is door de gemeente geleverd 118.86 ton teerslakken (ten bate van den post magazijn) Per saldo te betalen f Je berekeningen op de staten der werk zijn juist. 116 33k, 1.614,3 van meer- jvenwel ssloten Dg niet ,ani en en. esloten zendt rapport van de controle der jaar rekening 1933 van maatschappelijk Hu Ij betoon. adviseert aan de .V. Bitumenweg te Utrecht, aannetmster van het verbeteren van den Verl. Kolonieweg en een gedeelte van den Oude Utrechtscheweguit te "oe talen een som van f.5*345, zendt afschriften van nota's van aan C Belt geleverde teerslakken (resp. f.1367,49, f.27,33» f»l53»72 en f144-, benevens afschriften van twee acten varl cessie door Belt afgegeven, met verzoe het bedrag van de gemeente te ontvan^u betreffende het afwer-| op het Hart. bedraagt f 1.729,74 104460^ Hart. 2.446,25 las lot en den ..aad Je vergac f.5.845,- tenaar b« lugustus lesloten betalf [er begri per ge ga? [Loeten w 14490 [angezie: leningen lat de u tier Belt besloten Len de s ing '.121,80 mder ov ran go J tennis g iota's v .ouwen taaleg 0 7 Ö.ÓOO,-- lJJ-1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 519