77 /^U. nu I van den net de 3ngt hier ven da.. tot bevo; rwijs te en aan t vlaging 3 geslo- groot ier jaar ijk i£ulp< 3g te erbetere: gedeelt it te be BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerki nqen Jesloten wordt in Verband met de financiën der gemeente V pg niet tot verbetering van den i^orte Barteeg over te /yl- an, en dit b-sluit aan adressanten ter kennis te bren- le n. Lsloten wordt conform het vourstel van den /oorzitter. an aan G sp. n f144, acten vafl t verzot ontvan0en Besloten wordt de rekening ter voorloopige ■en .mad aan te bieden. vaststelling »Vr Ie vergadering besluit tot betaling van de som ad.. I.5.845,--, zooals in het advies van den fechnisch .Amb tenaar^belast met de leiding van openbare .'-erken da. 6 lugustus 1934, no.3428/9 nader is gespecificeerd. lh. de rekeningen groot f.1367,49 en f den post - aankoop van magazijngoedf I934. alvorens echter tot betaling wordt - name der gemeente groot f.153>72 en Jesloten wordt Be betalen uit [er begrootin^ Ivergegaan, zullen de rekeningen ten loeten worden gesteld. Je rekeningen f. 144,90 zullen niet door de gemeente .orden betaald, angezien de leveringen terzake waarvan de genoemde re eningen mjn opgemakt, hebben plaats gehad ten tijde at de uitvoering der werkzaamheden nog aan den aanne- ier belt was opgedragen. heren - et f -H 3 ,6 00,-I 1«?29 f74 116 I O 446,2^| dart e o C 2.446,29 1.614,27 an meer-] jesloten wordt aan de H.V.keij's asphaltfabriek te bèta- Len de som van 1.149b,47, zijnde het bedrag der door de, 'Tr*- i.V. ingediende factuur, verminderd met een bedrag van UfJr '.121,80 wegens minder era. .mn de H.V. zal hiervan mder overlegging van een afschrift van het schrijven [fan 20 Juli 1934 van den opzichter van rnourik worden tennis gegeven. Voorts wordt besloten tot betaling der [iota« s van H.van nsch, groot f .219,65 en van A.A.v.d. -ouwen, groot f.12,55 ten laste van den post - wegen aanleg op 't Hart - der begrooting 1934* enwel i v Al

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 520