Volg num mer Datum Korte inhoud 1040 1041 Centraal verifica-j tiebureau 1s-Gra- venhage Je Voorzitter. mr.A.xugt Hilver- hvenwel is niet als rninaerwerk men, de blijkens het schrijven van den opzichter Van Jourik minder verkerkte I74 43 teerslakken 1lgl,iA Je bijgaande nota's van Ii.van Asch en A.A.v.d.bouwen, betrekking hebbende op het vervoer van diverse materialen voor de trottoirs en de rioieerin^, schijnen niet onder het bestek te vallen. zendt rapport van de controle der jaar 1933 van het gasbedrijf. stelt voor een beslissing te nemen ten aanzien der volgende op de balans van het grondbedrijf per 31 Jee. 1932 voor komende vorderingen: la. gemeente-ontvanger te vseini yi 0 orde hui shuur f iï.V."de Jghrand" rcosten overdracht grond G.Hoef achterstallige pacht 1923 v.d.Berg rijvJielvergoeaing Joh.v.Elten idem P.de Haan rente te late beta- 7- 8. 9- 11. veran 6c ,71 705 5°>- 2 7r esloten biscommi er voor esloten rerantwoc anger er oor den rorderin^ ling koopsom grond 113.23 deelt mede dat het faillissement der V.Duinzicht opnieuw in behandeling geno men is en er thans dus gelegenheid zou bestaan tot overdracht aan de gemeente van net door zijne curanda destijds ou niet afgestane stukje grond, indien doo Jde gemeente de bewijzen van dezen af stand aan hem werden overgelegd. Verder jwordt gevraagd of de gemeente bereid zou zijn de jaarlijksche rentevergoeair ivan het voor wegaanleg in de gemeentel gestorte bedrag af te volledige afwikkeling iinent zoude kunnen worden koopen, opdat tot van net faillisse overgegaan le Secre- oor de itort n.. ïoud. Je 29 verg' Ls afkoo. ogelijk le Yieg d' ^edeelte. i'oedgeke' rer0oedi: besloten rondove: eeds do te geven oelden en afsc SUXil 13- j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 521