/é>t BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen opgeno» van den vserkte 121 ,oC .sch e,. >ende op ,len voor schijnen .er jaar f men ten ,ns van >32 voor verant 11,2; 60,7] 7*11 5e,- 27,- Hp it der .1 .ing geiioï ie i d z ou j eme ente iijds oml idien - ;en af- L. Verdei'H >ereid rsrg06 II >me en te II >pdat totU 'aillissc|| igaan. esloten wordt het rapport in handen ascommissie om advies en daarna den te stellen van de kaad aan te "bieden er voorloopige vaststelling der rekening. esloten wordt het bedrag ad f.11,25 wegens te weinig rerantwoorde huishuur te verhalen op den Oe^eente-ont- ranger en voorts oor den naad te orderingen niet de overige bedragen te denzen uit een verstrekken crediet op meer zijn te verhalen. ;rond dat de [>e Secretaris brengt advies uit [•oor de k .V.Duinzicht is voor 8 Uort n.1. f.972,50 voor aanleg volgt kebr.1924 f.ll34,5b ge en f.1ó2,o3 voor onder- ioud. Ue rente over het fonds voor aanleg is vanaf 1 Jan '29 vergoed geworden aan den curator, haar zijne mecning ls afkoop van de rente op grond van de verordening niet aogelijitdaar geen rente meer verschuldigd is zoodra ie weg definitief is aangelegd, me Braamweg is dit jaar gedeeltelijk aangelegd en zoodra de Baatbelasting is goedgekeurd volgt de definitieve aanleg waarna de rente vergoeding vervalt. iesloten wordt te mrantw0ordendat mede .erking tot grondoverdracht op prijs wordt gesteld te meer daar eeds door den Baad is besloten gelegenheid tot bouwen ie ^even en voorts dat afkoop van de rente op bovenbe- ioelden grond niet kan geschieden, ien afschrift van de afstandsverklaring zenden. 0 •p X it il >1 il /im if

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 522