Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1042 1043 1044 1045 1046 1047 Z.L.van ijk, i06sii Inspecteur van het Lager Onder wijs. JG.-Flapper e.a. "bewoners omgeving Mleuwerhoek te o o e s t -Bestuur Vrijwilli ge -Brandweer te Soesterberg. A« J.Staleniioef Torenstraat 20 Soest. te - .V.Vereenigde Po tobureaux Am- sterdam. vraagt werk of ondersteuning voor zijn gezin. bericht dat voor de tijdelijke waarne ming van onderwijzer aan de openbare U.L.o.school wegens vervanging van den Pheer lioepmfen gedurende het tijdvak ven 3 t/m 22 September 1934 in aanmerking zou kunnen komen A.A.Tjittes, onderwij zer op wachtgeld, wonende te Driebergen in het bezit zijnde van de acten wiskw de en Lngelsch. verzoeken verwijdering van een ceder boom, staande in het plantsoen "bieuwe hpek" aangezien deze boom gevaar ople vert voor het verkeer. De Technisch -ambtenaar belast met de leiding Openbare 'erken adviseert be doelde boom te verplaatsen naar het nieuwe in aanleg zijnde plantsoen aan de Schrikslaan. deelt mede dat de heer J.Nooder met in gang van 1 ^u^ustus j.1. heeft bedanict als commandeur en lid der Vereenigin0, en dat in diens plaats gekozen is de heer u.Hol. Tot lid werd benoemd de he L.Dwaal, terwijl het lid J.Smienk als zoodanig is geschorst wegens wangedrag verzoekt een reclamebord te mogen plaat sen op het door hem bewoonde perceel van de Verzekerings-byAmstleven. De Technisch* Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en oningtoezicht en de Inspecteur van Politie adviseeren afwijzend te beschikken. vraagt toestemming tot het maken van i tografische opnamen ter gelegenheid v- het afscheid van den heer ilders als gemeente-ontvanger op 1 -augustus a.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 525