Volg num- I Afzender of voorsteller Datum mer deelt Gebeente-seere taris. vergadering mede, dat in 1932 werd overwogen over te gaan tot reor0u nisatie van de finantieele administra ties en werd besloten het verificatie bureau een rapport te doen samenstellei De kosten zouden f.2^0,-- bedragen. Uo< fczit verschillende omstandigheden is de op- [rdt dracht, aan het verificatiebureau ge0e ven, ingetrokken, hu er een vacature meente-ontvanger ontstaat, wordt de vraag gesteld of nog op deze zaak vore teruggekomen vóór dat de benoeming- plaats heeft. sloten n velijkh< ntrale f nger al; in een a van geai 1049 Technambtenaar Bouw- en woning toezicht. 1150 techn. .-uDotenaar Öpenbare ./erken. 1051 Techn. Ambtenaar Openbare erken. rapporteert, dat J.van Sonsbeek, Meug weg 71, ontheffinö behoeft van het be paalde in artikel 8 der Bouw ver ordenin, voor den bouw van een woonhuis, op een terrein, gelegen aan den Bigendomweg, kadastraal bekend gebeente 3oest, in sectie G.lio.3621 en adviseert de noodi, ontheffing te verleenen onder de door hem voorgestelde voorwaarden. adviseert na de gehouden aanbesteding het verrichten van werkzaam'-•-•den aan a UO. school in de herkebuurt op te dn gen aan -..de Zoete voor de door hem in geschreven som van f.3 9J en Aet ver harden van het s eelterrein bij die school niet op te dragen, doch in ëigei beheer te laten uitvoeren. doet eenige voorstellen omtrent perso- neelsaangelegenneden in verband met de uitvoering van de verbetering der Ban ning straat b bedoel fan stort fonds, en g 'van h n .dus wor Ai ig van vperen. sloten ezicht .rende d bderhoud sbiiappeli tp.ezooa er van itrent d heerer 3iag gene alngelege m b te naai b'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 527