Tt ff.o.ll}* (JU. 3 lïS .nist'ra- 'icatie- mstelle: Lgen. Jo 3 de 00- *au ge0e jature gg Lt de lak word li ng o, xiieu het be- rordenini op een 1owweg at, in Le noodij le door 3teding 3n aan ai op te dn hem in het ver1 j die in ei^ei t perso- i riet de ier Ban- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen insloten wordt geen nader advies in te winnen ontrent de H+aA in 1932 reorgaM eiijkheid en wenschelijkheid van de invoerine eener bntrale boeKhoudin^doch bij de benoeming van een ont- Enger als eieeh te stellen dat deze practische ervaring een centrale boeknouding moet bezitten, terwijl het it van het diploma gemeente-financiën wenschelijk rdt geacht. bedoelde ontheffing m storting van e en be Dnd s 'van 32/2 te verleenen, onder voorwaarde .ra, en grondafsu het and ter perceel Sectie van f.182,-- in het wegen- verbreeding van den -igenao, 0.110.3621, ter oppervlakte v Zo. ■.dus wordt besloten, ^en xiaad voor te stellen de verhar- jjtïig van het speelterrein in ei0en beheer te laten uit sparen. wordt den op op den aanlee ichter de Boer te belasten met der Banningatraaten O.haage het ge- Btsloten tbezicht ijirende dien tijd te belasten met het toezicht op het onderhoudswerk, alsmede met het toezicht op de door haaf sfchappelijk Hulpbetoon te werk gestelden. Je administra tie, zooals werkbons, zal moeten geschieden door den htsr van heijst of door den heer uerritse. Omtrent de voorstellen van den Technisch Ambtenaar t.a.v|. ip heeren Kraaijenbrink en Jorlas wordt nog geen beslis- s|-ng genomen, daar de ethouder van Openbare erken dezej mgelegenrieid nog nader zal bespreken met den Technisch btenaar j V "S IA).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 528