num mer Afzender of voorsteller Techn.Ambtenaar 13ouw- en loningtoe- Datur lïe&er landsche mLdj- denstands-Bank ntoo_ o o e s t T e c hnAmb t e na ar üpe nbare .erken. .i..Beij erink. u-roepsconsul A.H, ïï.B. Zeist. L. J.nasein. Drukkerij de kieu we Soester te koest. Korte ;biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige 'teekeningen en adviezen. deelt mede losbar is gatie gemeente a 100 Op 17 Augustus a.s. opengesteld om deze .isselen in de 4 j dat per 13 ïlovember 1334 af gesteld f.1000,-- 4>a /o obli iillegom 1930 j no. is de inschrijvn\. obligities te^ver leening 1934 a 100 doet toekomen een rekening van J.C.Swa ger te Soest betreffende reparatiekos ten aan zijn auto wegens onts-taan door Aet rijden beschadiging I op een hoop tal saltsplit, die langs den openbaren v;e-0 was opgeslagen. Deelt in antwoord op het schrijven var. j Burgemeester en ethouders dd. 30 Juli] 1934, le afd. no.3538 i»ede dat de A.I I B. een algemeene vergunning van den dl waterstaat heeft voor het plaateen vanl •iaarschuwingsborden, en dat die border. I in overeenstemming zijn met de voor schriften in de nieuwe Lotor- en rij hl beschikking. Verzocht wordt nu een be-l slissing te nemen op het verzoek dd. Juli j.1. om de twee waarschuwingsbord! welke de A»N.ff .B -ter beschikking stel! op kosten der gemeente te plaatsen. i vraagt voor opdrachtgever in aoop grom gelegen aan de Schrikslaan, kadastraal 1 bekend als sectie H.no957»95ö>959 zu^ tegen f.2,50 per L2 en voorts onder ee ge nader genoemde voorwaarden. der gemeente xn vraagt de advertenties andere bladen dan de hier ter plaatse verschijnende door hare bemiddeling te I willen plaatsen zonder eenige uosten- verhooging voor de gemeente. 2 X Gilt i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 531