/ht.fas- aen 4^ cUf- 7# alf. /ht-sLi/* L* Jl x - -J ;e verzoe. L van de BESLISSING 5us hemming Afdeeling Aanmerkingen let op het schrijven v;n Gedeputeerde Staten dd. 14 tus 1934, 2e afdeeling no.2776/1627? baarbij toe- wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergun- mede gelet op het advies van Bouw- en oningtoe- zLcht no.35/110? wordt besloten de aanvragen nos. l/95ü 1/962 in te willigen. HL: Lzi4 «sloten wordt tot de conversie toe te treden en /f ot het "besluit alsnog ter vaststelling aan te ao iarij viri0 te ver- 34 a 161 0 G 3 v itiekos- idiging 1 hoop "ca ir en v?e j ven vs 1 30 Juli de A .1'. 1 den i, tsen van 3 borden voor in rij ie een be- 3k dd. li Lng sboiat Lng steii tsen. 3 op groni Lastraai ,959 zuil nader eer bieden. 1 n "fatum" te vragen de schade te vergoeden. sloten wordt de kosten dezer plaatsing voor rekening Br gemeente te nemen. rente in )laatse ilin Iressant mede te deelen dat zijn aanvrage niet voor in-| Jlliging vatbaar is, aangezien de geboden prijs niet in sraenstemming is met de door den Baad bij zijn besluit; 9 -aart 1934 vastgestelde prijzen. e> te asten- |t het verzoek [dedeeling doen a„.n 'ken opdracht worden houden. zal rekening worden gehouden, hiervan verzoekster. Voorts zal Openbare egeven met het verzoen rekeninê i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 532