num- Afzender of voorstelier mer Korte inhoud 94 95 96 97 98 .De Voorzitter. T' De Voorzitter. De uemeente-Secre tari s Technisch Ambte naar Openbare fert ken. Techn. Ambtenaar Openbare 'erken. deelt mede, dat hij ten behoeve van het| uitbreidingsplan eenige uitgaven heeft geda- n in verband met'het doen vervaar-l aigen van kaarten op kleine afmeting, gephotografeerd vanhet uitbreidingspl De kosten zullen ongeveer f.36,-- bedr gen. bespreekt in tegenwoordigheid van de beide technisch Ambterlaren de reeds ge troffen maatregel waarbij het technisch gedeelte bij het beheer van het gemeen telijk grondbedrijf wordt opgedragen aan den Technisch Ambtenaar, den heer van lloesel, en wel uit practische over weging, dat deze ambtenaar met het uit breidingsplan op de hoogte is. 1 vraagt machtiging vo 'r het onderhoudvt ide telmachine bij de boekhouding een het le 2e 3e. 4e 5e. 6e abonnement af te mogen sluiten n.1. ee;;| maal in de 6 maanden onderhoud voor f. 12,50 en wel bij de A.V Burroughs te .Amsterdam. zendt ingevolge opdracht een ontwerp |met kostenberekening van stichting en exploitatie eener kanovijver op een ge- meenteterrein naast het Soester llatuur- J bad. De stichtingskosten worden geraamd op f.13.000,-- plus f.906,-- aan inventariï| totaal f.13.906,-r. De exploitatiebegrooting houdt in f.2465,-- aan lasten en f.2688,-- aan baten. geeft in een rapport eenige aan te bren gen verbeteringen en vernieuwingen aan Soester lïatuurbad als: vergrooting van het terras behooren-1 de tot het restaurant; schoonmaken en reparatie van de vloer van het b issin en het wegneme aer vluchtheuvels; vergrooting van het restaurant; afschilderen van het restaurant; afteren van den toegangsweg; schoonmaken van filterruimte en ver- verschingsvijver en vernieuwing fü' ter s 7e. vergrooting garderobe ruimten. 2e 3e. 4e. 5e. 6e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 53