<*A- A jyi. Afdeeling BESLISSING AanmerKingen en No. Van deze mededeeling wordt kennisgenomen. Besloten wordt echter aan de Centrale 'werkgeversrisicobank de condities te vragen van een dergelijke verzekering. rsr. jje gevraagde vergunning te weigeren, aangezien het vastgestelde maximum van vergunningen is bereikt. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Omtrent de afsluiting van den weg zal overleg gepleegd moeten worden met den Inspecteur van Politie. Aangezien volgens de thans geldende verordening 'diverse personen zijn vrijgesteld van betaling van rechten, van welke personen echter redelijkerwijs wel een bijdrage kan worden verwacht, wordt beslo ten den Raad een nieuw tarief ter vaststelling aan te bieden, waarbij met een en ander rekening is ge houden. liet advies der -^elastingcommissie hierom trent nog in te winnen. otificatie Besloten wordt, dat in voorkomende gevallen met de belangen van adressant rekening zal worden gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 540