Volg Korte inhoud num Afzender of voorsteller Datum mer 1076 1077 1078 Technisch Ambte naar Bouw- en .■Voningtoezicht Centraal bureau voor verificatie en financieele ad viezen der vereen, van BedGemeenten. 16-8-24 Wed.J.de Wit Bchooly/eg 2a Soesterberg. 17-8-24 1079 {inspecteur van ~>olitie 21/8-34 biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zendt rapport van de controle der ad ministratie der woningstichting "Ons Belang" van het 1e halfjaar 1924. verzoekt de medewerking van B. en 'W. voor het huren van het perceel Verl. Postweg 6 van de bouwvereeniging bint ■Joseph. Bij het verzoek is een garan tieverklaring voor de verschuldigde huur overgelegd. zendt declaratie betreffende door her ten behoeve der gemeente gedane kleine voorschotten over het tijdvak van 1 Januari t/m 14 Augustus 1924, tot een totaal bedrag van 97,99- 108C Centraal bureau ivoor verificatie en financieele ad viezen der Ver. van ^ed.gemeenten 16-8-'24 1081 H.V.keij's asphalt-18-824 fabriek Rotterdam zendt rapport van de controle der jaar rekening 1922 der woningstichting Ons Belang. d°elt mede zich niet te kunnen vereeni gen met den aftrek ad 12180 wegens "niet geleverde teerslakken" van de aannemingssom betreffende de werken op 't hart, daar het meer- en minder- werk noch volgens de offerten ..d27 April en 5 lei j.1. noch volgens de Overeenkomst zou werden bepaald, naar een bepaalde oppervlakte der wegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 545