y&. ^u. Zt/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ie ver leid van ?zen. Ier ad- j "Üns >4. elet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd21 lugust us 1954, _2e afd. nrs. 2849/1676,2840/1672,2826/ 1645 en 2847/1675 waarbij toestemming wordt gegeven [tot het verleenen der bouwvergunningen, mede gelet op 'het advies van bouw- en woningtoezicht nrs. 55/105, 55/101 55/107 en 55/115 worden de vergunningen ver leend onder de nrs. 1/948,1/946,1/952 en 1/959 y- lotif icatie en a Verl ig bint garan- ligde lesloten wordt het verzoek door te zenden aan de wo- Lngbouwvereeniging bint Joseph ter afdoening. )or her i kleine an 1 ot een er jaar- ng Gns vereem- wegens n de rken inder- d. 27 s de naar gen Cpt uitbetaling wordt besloten Ier kennisbrengen van de Raadscommissie huurverlaging ï-q. naasting. kan de N.V.keij's iisphaltfabriek mede te deelen dat hdt ooilege niet terugkomt op zijne zienswijze, vermeld in het schrijven dd. 14 Augustus j.1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 546