Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer j Korte inhoud 1082 1085 1084 1085 1086 ifd. financiën. 122—8—1p4 ja n jd en iv i'<l A C 17-8-154 Centraal bureau voor verificatie en financieels adviezen der ver. van Eed.gemeentenj 17-8-'54 G v, Schothorst Soesterbst r11 Soest 19-6-'54 Bestuur afd.Soest edChr.Landar- beide.rsbond 24-8-54 Op grond van artikel 5 Ber verordenirg regelende het georganiseera overleg in ambtenarenzaken, moet den raad op den eersten uinsdag in September de leden en plaatsvervangende leden in die com missie welke door den raad werden benoemd, aanv/ijzen. De thans zittinghebbende leden en plaatsvervangende leden zijn: a_ leden A.Endendijk en G.J.Grootewal. b_ plv.leden: H.v.Klooster1 en A.de kies Deze zijn direct herkiesbaar. vragen in het belang van het rnotorver- keer bij of krachtens verordening te bepalen, dat inachtneming van het voorschrift vervat in art. 16 eerste lid» van het Mctor- en Eijwielreglement niet noodig is op de openbare wegen,ge legen in de bebouwde kom der gemeente, voorzoover deze zijn voorzien van open bare verlichting. zendt proces-verbaal van opneming van kas en boeken van den gemeenteontvanger* over het 5e kwartaal13j>4 verzoekt vergunning tot uitbreiding der brood- en banketbakkerijgelegen aan de Birkstraatkadastraal bekend in sectie C1858.Blijkens mededeeling van den heer Inspecteur van den Ar beid, hoofd van het 4e District,te Utrecht, dd. 22 augustus 1 954 de- hoeft het hem toegezonden ontwerp GEEN wijziging om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veilig heidswet niet onmogelijk te maken. verzoekt E.van Rouwendaal vrij te stel len van uitzending naar de Rijkswerkvei schaffingomdat hij als penningmeester der afdeeling moeilijk gemist kan wor den.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 547