num- Afzender of voorsteller mer 1088 1089 Voorzitter Provinciale Ut rechtsche ver. ter bevordering der hygiène van moeder en kind GedStat en. Utrecht 20-8-'>4 21-8-154 deelt mede dat de heer MrJ.H.v.Doorne dit jaar moet aftreden als lid van Commissarissen der h'V.Centrale Slacht plaats. Volgens het bepaalde in art.4 der tusschen de gemeente en de li.V. Centrale Slachtplaats gesloten over eenkomst moet de benoeming van com missarissen door de K.V. uit een voor dracht van y personen, welke door den Gemeenteraad wordt opgemaakt, geschie den. De aftredende is herkiesbaar. verzoekt een subsidie uit de gemeente- tekas voor 1van zoo mogelijk 200,=. kaken eenige opmerkingen ten aanzien van de plannen tot verbetering van de Banningstraaten verzoeken het be stek met teekeningen dienovereenkom stig te wijzigen en vervolgens wederom aan hunne goedkeuring te onderwerpen. Kaar aanleiding van dit schrijven zendt de technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken een aanvulling op het desbetreffend bestek en y teekeningen, welke ge wijzigd en in overeenstemming gebrachtj. zijn met de opmerkingen van Ged.Sta ten. De Technisch Ambtenaar deelt voorts mede dat als gevolg van deze wijzigingen de meerdere kosten 20CGf! zullen bedragen. De laagste inschrij ver is bereid de meerdere werkzaamhe den, welke zijn 'te beschouwen als "meerder werk" uit te voeren voor de som van 2000,= met beschikbaarstel ling van het bencodigde water door de gemeente voor de aanplemping der sloc- ten. Ket is de bedoeling van den Tec! nisch Ambtenaar alsnog een aanvullend crediet voor de verbetering der Bannitf straat aan te vragen van 2500,= ten behoeve waarvan door hem nog een spe cificatie zal worden verstrekt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 549