yff. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3 van hetHOe vergadering kan zich met de uitgaven vereenigen. 3n heeft vervaar-| aeting, j-dingsplaj - - b edra ra.il de reeds ge-I technisch:) t gemeen-l iragen 3n heer ahe over- het uit-i f Je Technisch Ambtenaar Openbare 'erken neemt kennis van het besluit van het College en zal de onder hem be rustende bescheiden aan den heer van Uoesel overdragen. h. 3rhoud val ig een n1én I voor f. ighs te Je machtiging wordt verleend ïtwerp :ing en een ge- i atuur- lamd op Lnventari in aan |Je plannen en de begrootingen worden in tegenwoordig heid van den Technisch Ambtenaar uitvoerig besproken. LJe Voorzitter deelt mede, dat hij zich in het algemeen met het stichten van een kanovijver niet kan vereenigen. Spreker v.enscht het natuurbad zoo sober mogelijk te hou- |den en het laten wat het nu is. Ook Yethouder van Kloos-r ter neemt het standpunt van den Voorzitter in. iBesloten wordt (ï/ethouder Lodeesen is niet aanwezig) aan den Raad voor te stellen niet over te gaan tot stich- j ting van een kanovijver. i te bren ig en aan beho oren- in de \egne. *ant irant :e en v:er- iwing fil- :en. laar 2e 3e. 4e. 2 c 6e. aanleiding van het rapport wordt besloten als volg het terras te vergrooten met 10 heter op gelijk ni veau als bestaand en 10 Heter op eene hoogte van één heter. In overleg met den Technisch Ambtenaar j worden de kosten geraamd op f. 350*-f het bassin te doen schoonmaken en de vluchtheuvels allen te doen wegnemen, ra ming 500,-- vergrooting van het restaurant niet uit te voeren het restaurant af te schilderen, begroo ting 75,- met het afteren v n den toegangsweg te wachten de filter en de ververschin^svijver schoon te maken, begrooting 115,-- 7e.,. i 5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 54