f'JZ cl loc Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1091 1092 xü93 Je Voorzitter, Utrechtsche 'ater- leiding-maatschap pij te Utrecht. Ged.Staten. I094 1095 Korte inhoud Techn. ..mbtenaar Bouw- en v'uningto zicht. Gemeente-Ontvanger biedt ter behandeling een ontwerp-voor-1 stel inzage samenstelling van de vast. cómmissiën uit den daad voor 1934/193 Volgens dit ontwerp-voorstel zal de Bi-1 inancieele Commissie worden uitgebreid met 2 leden, terwijl de Commissie Grorg»I bedrijf en Commissie Uitbreidingsplan één Commissie zullen vormen, en 5 lfec.enB zal tellen. Voorts zal de Gascommissie met 2 leden worden uitgebreid en zullen! ide commis s i e s Heide-., en zandgrondenSefl lastingcommissie eri Commissie Strafver-B ordeningen afgeschaft worden. deelt mede dat het in verband nieuwing van de Banningstraat met de noodig vel dat, om het opbreken van het wegdek in] de toekomst te voorkomen, de reeds^ be staande' leidingen in die straat worden! voorzien van ommantelingen. Voorts word] de aandacht gevestigd op de noodzakelijl heid tot het nemen van de noodige maat regelen teneinde de spoorwegverbinding intact te nouden, terwijl verzocht worrl overleg te plegen omtrent de ophoogirg van den weg vóór de toegangen van de tal reinen der _.aatschappij aeelen mede goedkeuring te hebben ge hecht aan net ingezonden plan met aan vullingen tot verbetering van den weg, 3oestduinen-Soesterberö. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt verlof van 28 Augustus t/m September 1934 11. aar; 3 45, h den, s er i atraat u- erde: t, te iproi Jpu ve 944 Rn. 0 Li 7» r, .2; 1 V5C- S- j tul

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 555