L i met de vei- noodi^ il segdek in I -eede te lt v orden >o'rts ord jodzakelij. Lige maat- srbindin0 socht ordl sphoogirg van de tel 3 oen me t den ge- aan- wep ige verzoe ld van de en BESLISSING erp-vocr-li de vaste I 934/1931 al de sJ gebreid sie dr0;..» ngsplan j n 5 leden] I ommissieI en zullenB onden, 3e|| Straf ver-| Afaeeling en No Aanmerkingen eenige besprekingen wordt besloten den daad Been roorstellen te doen tot wijziging der Commissies tijden La loopende zittingsperiode van den daad. ^cuter zal tan daad worden voorgesteld de financieels Commissie iit te breiden met 2 leden in verband met net feit dat teze Commissie slechts 3 leden telt, en dat aan deze lommissie steeds belangrijke adviezen worden gevraagd |n in het homende jaar gevraagd zullen worden ten aan- nen van de financien. .11e in de onderscheiaene co..r Lissies zitting hebbende leden zullen den naad voor ^34/1935 wederom ter benoeming voorgedragen worden, terwijl zul worden voorgesteld aan -e i'inancieele Go.u- jtissie aio leden toe te voegen de heeren .1 .hndendijm en ,.de ies '-rur XI ■angezien de inhoud een conferentie op v- n den brief reeds is behandeld in hugustus j.1.wordt besloten het Ivereengemomene op die conferentie, vastgelegd in het ferslag van den secretaris, te bevestigen. 27 k2 aA <V' 1 J- aan ae lx aansluiting aan de oeslissirit, da. 7 a.u0ustus Aannemers- en op te dragen de aanvulling van V .C.hanen oom in de tweede jdnr egeil- v;er iczaam- het be- wordt besaoten at-uw-,maatschappij bfeden, als bedoeld stek nr. 4 met betrexcmin0 tot de verbetering der banning- Straat voor de som van f.2000,--, welk bedra^ oetaald m 1 worden tegelijk met de verrekening van den post van ■kerder en xainder wem, terwijl voor net door ae gemeen* t. te betrekken water, benoodigd voor ae ..anplemping der stoeten, door de ,,.V. aan de gemeente eer* bedrag van 100,-- verschuldigd zal sT ;ijn. xet op het schrijven van bedeputecrde 3t .ten dd. g? jUstus 1934ge Afd. hos. g92ó/l731» «*923/1734, 2923/ f/3~, .*9-3/1733, 2924/1734, 2925/1735 en 2923/1732, rbij toestemming wordt gegeven tos het verleenen der ■c-u vergunning, wordt besloten de aanvr-gen nos, 1/9^5» M 944I/949, 1/951» 1/955» 1/953 en 1/963 in te willi- Jtn. us t/m 1/ or den Voorzitter wordt medegedeeld, dat de ontvanger verlofaanvrage heeft ingetrokken. /j'Y3 S*i< V Iv CL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 556