I num- Afzender of voorsteller mer lü9o 1097 1098 1099 1100 1101 110* U03 K orte inhoud Techn. Ambtenaar Bouw- en oninfe- to ezicht Techn. .ambtenaar Bouw- en oning- toezicht. ll.Ever sen TechnArnbtenaar Bouw- en oning- toezicht Azlaat. hei tz- straat 4b s-Gra- venhage JGKr abb e ncLam Birkstr-.at 16 te Soest Bestuur van de S.K.A.C. 'Je Stor -aers" Soest. Techn.Bureau "i- „erl-.ndia" Vrie zenveen. bericht omtrent net verzoek van H. Tan tunink om aankoop van grond aan den Verij Schoolweg, kadastraal bekend als sectie' B.no.1959* Geadviseerd wordt met een eventueels verkoop of ruiling te wachtel tot het ontwerp uitbreidingsplan is vastgesteld. I bericht omtrent een mogelij ken afstand van grond door de woningbouwvereenigirgj Goed ronen" ten behoeve van de verbreel ding van het voetbalveld met max.8 me ter. Je te maken kosten van afgraving wegvoering van za' d van het terrein, verplaatsing van hekafscheidingen en tribune rjorden door den technisch ambtel naar niet verantwoord geacht. vraagt verlof - voor de voorlocalitei van het perceel molenstraat ü.Z.95* deelt mede, dat J.-..oester, wonende Braa weg o ontneling oehoeft van het bepaal de in artikel 8 der Bouwverordening voor den bouw van een dubbel woonhuis, op een terrein, gelegen aan den Braam- weg, sectie I)1683 en adviseert de noo-j dige ontheffing te verleenen under ae door hem voorgestelde voorwaarde. verzoekt hem een verlof A te willen ve leenen voor de voorlocaliteit perceel Birkstraat 16. doet afstand van zijn verlof en verzoen restitutie van zijn verlofsrechten over: 6 maanden zijnde f.12,56. verzoekt beschikbaarstelling van een J daille voor de op 2 Sept. a,s. te hou den seriewedstrijden, waaraan ruim 4Co korfb llers(sters)zuilen deelnemen. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester ^n ethouders dd. 13 deze-'' verzoekende nadere inlichtingen omtren-1 in rekening te brengen vergoedingen vo| het opmaken van den legger der wegen voor deze gemeente. liet jBt 3I0 tc -X ver

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 557