L v't y, fJ,- v IJ IV BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. i li. - Je o»:. urdt uet een eventueelen vérkoop of ruiling n den Ver] 1 J,n torond te wachten tot na de vaststelling van het uit-' ls sectie d- ei--ings.pl--- n. et een te wachtet J an is JrrJY afstand I Ksloten wordt onder overlegging v n een situatie-teeke- \P Jl\. reeni0ii. l n:n0 ---n de on.bed.Voetb; 1 3ond te vr..,öen of en hoe he- e verbrei «staande terrein geschikt kan ;orden ge Liikt tot een iax.8 me- Vi etculterréin dat aan de eischen van den bond voldoet, gravin, rrein 'V' sch ambte: icalitei Z.95. tende Bra ie G bepaa Lening 0 onhuis in Braam- I rt de noo-j mder ae rde Hè i ^evruagde verlof ,ordt verle ene v sjj9. iBeoxv sn. v at de c vraagde ontheffing te ver le enen oh- 'der v.or aarde art door adressant ten bate van het wegen- fo..-o ia ..e gemeentekas wordt gestort een bedrag ad Wal- f.01,00zijnde f.224,4u voor aanlegkosten en f.37>4ó vóór onderhoudskosten. villen v- htt 0evraagde verlof wordt verleend, ve.a he s I ylwr- ïn verzoek 3hten over sloten wordt het verlof in te trekken overe^nuomsti, versoen van adressant. J- V' Wlfal. van een te hou- rui 2... 40 nemen en van 13 dete: en omtren dingen vc r wegen 9 College besluit een bronzen medaille beschikbaar te -|j. 3 -len. 1/ aangekondigde bezoek vordt afgewacht. 91 CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 558