Afzender of voorstelier Korte num mer .a.Burgma^. Hurt- manlaan til Soest le afdeeling secretarie ter Begistratuurburea der Vereeniging van 1; ederlandsche Gemeenten. le afdeeling ter secretarie u Ghr.Se sturenbond te Soest A. a-U ld erlid van den gemeenteraad. ax. Bouw ver eeni- ging "Sint Joseph' te Soest. Bestuur van de stichting tot oehe van het Soester natuurbad er biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan G.II.van Brummelen, wonende Kerkstraat 13? te Soest te verleenen ?J gunning ingevolge de Hinderwet, tot uif breiding en wijziging zijner "bakkeri jet onc gelegen bekend aan ;eme de 1 snte erkstraat Soest, in tr: 13kada£ sectie C.óz I brengt rapport uit omtrent bezoek aai de registratuur dezer gemeente. Be Gemeente-Secretaris brengt hierom trent advies uit AUgUStUS 1934. )ij schrijven dd. 1 jt ver0 ci dtari Jling biedt ter goedkeuring aan net ontwerp I der aan K.v.Slooten, Beetzlaan ls te verleenen vergunningingevolge de h: der.'iet, tot uitbreiding en wijziging zijner bestaande broodbakkerij gele. aan de Beetzlaan, sectie H.3245- Htb ont -rt.13 uer bou:; van den bou ^an de herk- Baslote verzoekt ontheffing van verordening ten behoeve van een dubbel woonhuis dwarsstraat. Be Technisch .krib te naar belast met dc leiaing van Bouw- en oningtoezicht brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 22 augustus 1934» Ko.s/2 verzoekt de uitzending naar de -hjks- Be verL werkverschaffing te beeïndigen en ove: aant ...e te g an tot instelling van een telijke werkverschaffing. •;eme en- doet een voorstel terzake van de exploi tatie der woningen der woningstichting "Ons Belang" te Soesterberg. zendt balans per 31 Beo. 1933 en verlies en winstrekening over 1933* Re., kver uiézenc zetten. slote den var Ht ver verzoekt op Orond van artikel 11,2e lid] w van de statuten der stichting goedkeuriij^ff i're3I 021 de wedde van den badmeester per 1 Ge li 1934 te verhoogen met ecn tijdelijke I toelage gelijk aan het bedrag dat ten&e*'! volge van de inwerkingtreding van de ejjW van 31 kei 1934»Stbl.2ul, door dezen aBflJl tenaar .neer moet worden betaald wegens verhaal van pensioensbijdragen. t)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 559