Volg num mer 1113 1114 1115 Afzender of voorsteller je Voorzitter. Datum Oeldersche Credie' vereeniging edietj- .V. De Voorzitter. llló 1117 Ulo je Voorzitter. J G.w ijnands Birkstraat 3la» ooesti i e chn .Ambtenaar upenbare /erken. stelt voor den gemeenteraad ter vaststel] ling aan te bieden: a. een besluit tot hét aangaan van een j vaste geldleening groot f.346.862,15 per 1 October 1934; b. een besluit cot verlenging van de pel 2 Juli 1934- gesloten tijdelijke kas-| geldleening tot 1 uctober 1934. jdeelt mede dat op 14 September a.s. ae ünschrijving is opengesteld op de 4 3 :-ed.Indische conversie-leening 1934- .1. gegarandeerd door i/ederland) waarbij leen recht van voorbeur is toegekend an houders van per 1 October a.s. aflosbaai ,gestelde obligaties der leeningen I9I5- 1932 ten laste van ii'ederl.Indië. )e ontw jlzden ilslote stelt voor den raad machtiging te vrage; aan ü-ed.Staten te verzoeken de wedde vai den eersten ambtenaar van den burgerlijl 'ken stand aan te passen aan het verhoogj de pensioenverhaal ingevolge de wet van 31 hei 1934, Stbl.2Ö1. adviseert den raad voor te stellen den werkman bij openbare werken J.H. Dij ten- beek wegens het bereiken van den 65-jari gen leeftijd op 1 October 1934 eervol ontslag uit den gemeentedienst te ver- leenen. orat c ordening onder vraagt ontheffing van art.15 der Bouwvei voor den bouw van 3 woningen een kap op een terrein aan de Schrikslaan kadastraal bekend in sectie ll.no. 5086. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van Douw- en oningtoezicht advi seert den haad voor te stellen afwijzen1 op dit verzoek te beschikken. ldus v efn Raa spleen eld me n ie b aiigeho n art doet toekomen 2 afstandsverklaringen nw bijbehoorende situatie-teekeningen be treffende gronaaf stand aan den Braamweg eigenaren v.LonkhuijzenH.'/.Ran). kosten worden geraamd resp. op f.45>5^ en f10Ö Ihenki 0 G S u 6U iiclcl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 565