Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1119 Je Voorzitter, 112. Datum .lir .E .H. p .RoseH- booxa. Amsterdam. 1121 1122 1123 1124 T echnAmb g e naar Openbare erken. Techn. iUiibtenaar Op enbar e 7 er ken Soest Gemeente-secreta ris Soest. Serv;zu s t er van den xOeden 'iierdej Korte inhoud stelt voor aan den gemeenteraad ter vaststelling aan te "bieden een 2-tal ontwerp-besluiten tot wijziging der ee-| meentebegrooting voor den dienst I934 (nos. 21/349 en 2I/305) en e'én ontwer>| besluit tot wijziging der wegenfonds- begrooting voor den dienst 1934 (no. 24/10 doet eenige voorstellen met betrekkin/ tot uitbetaling inzake kwestie O.Belt, «doe ld llng c iordié gehad 1 te nbeel dige k? vfcduw e ui t de iao f2L gingen Be ver£ In. „idde meunte aa... de advies' aan te in re cl doet afstandsverklaringen toekomen van G. en H.van xtougendaal inzake afstand van grond aan de Xoninginnelaan. De zos- ten verbonden aan de uitvoering der voorj waarden, met uitzondering van de kosten van opmeting en overdracht, worden ge- raamd op resp. f.55>~~ en f.70»"» ^aar' voor een nader crediet v:ordt verzocht. deelt mede dat aan de fa.Schults en Vaffl der Heide kan worden uitbetaald de eer ste termijn der aannemingssom betreffer/ de het sausen en witten van schoolloka len, zijnde 70 der aannemingssom ad f.203,92. dient declaraties in tot een totaal-be drag van 1'.156,30, wegens ten behoeve der gemeente gedane kleine voorschotten. verzoekt betaling kosten gezinsverple ging van Lej .H.Dorresteijn. Je slote at icos" v.tarde] t de: oei f. oec VOOÏ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 567