/- Ap, f. K BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ad. ter jfedoelde ontwerp-besluiten zullen den raad ter vaststel- n 2-tal n worden aangeboden. 2a, ng der ge- 1 nst 1934 n ontwer enfonds- 'II 34 (no. etrekkine e G.Belt. Dt voorzitter deelt mede, op 2a augustus j.1. in tegen woordigheid van den Jecretaris een onderhoud te hebben jgthad met r.Rosenboom waarin is besloten dat aan J. GsLj1- tfcnbeek zal worden aangeboden f.24ÜO,-- tegenover volle-i djige kwijting. nis Gijtenbeek daarop ingaat zal aan de ïduwe alet f.425»-- worden aangeboden alles te betalen uit de waarborgsom ad f.óOG,-- en het verleende crediet jao f.2400,--. ,.r .Rosehboon zal het resultaat van zijn po gingen t.z.t. mededeelen. Se vergadering gaat hiermede accoord. ilr....iddels is van kr.Rosenboom bericht ingekomen dat de ftd./falet hierop niet wenscht in te gaan, terwijl de ge meente in rechten is gedagvaard tot betaling van f.625»-- aen de ,7ed./alet. na n .Rosenboom is het "officieele advies" gevraagd voor een aan den Raad ter vaststelling aen te bieden besluit tot verweer tegen bedoelden eisch ir. rechten. :omen var. af stand »n. Pg koo' ïg der vool de kosten wam rerzocht. .ts en Van Ld de eer- betreffen/ ïhoolloka- jssom aa 0 cual- behoeve )r schotten.] ïsverple- 3esloten wordt niet op deze schenkingen in te gaan, daar de. rosten, verbonden aan de uitvoering der gestelde voor aarden, voor de gemeente te hoog worden geacht. ;?ci deze uitbetaling wordt besloten. Tpt betaling wordt besloten. i'ot bedoelde betaling wordt besloten, ff.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 568