num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 1125 1126 112? 112Ö 1129 1130 e chnAmb t enaar Openbare 0erlcen. 3oest P.Brouwer e.a. eigenaren van per- ceelen gelegen aan de kiddelwi jk- straat n.vaji mijk, Hoor- ierweg 21 Soest. .v.d.Akker, Beu kenlaan 14a Soest. Techn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezicht J.A.van Beek en J.v_n Hoef la Ken, j deelt mede dat aan -.de Boete, aanne,.c, van de werkzaamheden ten behoeve van de muurverbetering der oude lokalen van de openbare u.l.o. school kan worden uitte- taald de aannemingssom zijnde f.398,- verminderd met f.30,-- minderwerk. verzoeken wijziging der Bouwverordening in dien zin, dat voor bebouwing der tei reinen, gelegen aan de middelwi jkstr de afstand tot de zij erfafscheiding v^ordt gebracht op 2/3 H. in stede van 5 11. zooals thans is voorgeschreven. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitbs bracht door den technisch ambtenaar, b< last met de leiding van bouw- en woning toezicht. 3t bede en Raad en wijz eer mog il word orschr I verzoekt toestemming tot het mogen be-kreT.eenj<: i rijden van den Hoorderweg met auto's, i komende vanuit de Stadhouder slaan naar*lU j zijn woning voor het laden van vee, en: i Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den inspecteur van politie deelt mede dat hij een particulieren nachtveiligheidsdienst heeft opgericht en verzoekt indien mogelijk te verbie den dat zich alhier vestigt een derge lijke instelling uit een andere gemeen' te. Voorts verzoekt adressant hem zoo veel mogelijk in zijn werk te steunen. Be Inspecteur van Politie brengt hieroi trent advies uit bij schrijven dd. 3' I Aug. I934 no.926/3. adviseert naar aanleiding van het ver zoek van de firma Siebbeles inzaKe be bouwing van het perceel gelegen aan he i-oninginnelaan hoek i.ieuw straat om te berichten, dat in verband met het ont werp uitbreidingsplan bebouwing van aei door haar bedoelden grond niet mogelij is. •wenschen voor een benoeming als lid vai de commissie, van toezicht op het lager onderwijs in deze gemeente niet in aan merking te komen. bres san genhei n adre erkocht ijnde u in de h eaoe—in, en.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 569