BESLISSING Afdeel mg A Aanmerkinqen en No. t door derik en erzake het 17a- groot 7e. het vergrooten der garderobe ruimten uit te stellen Totaal f.1040,-- Het henoodigde krediet zal aan den Raad worden aange vraagd, met verzoek om machtiging tot uitvoering der merken en de kosten te "brengen ten laste der exploitatie rekening 1934- van het natuurbad. Besloten uordt den Haad voor te stellen de noodzakelij- ke verbeteringen aan de rioleeringen aan te brengen en daarvoor een crediet te vragen van f.140 ,-- ls uitge-^/)A stelde stichtingskosten. Bec. 193 t. 15 der 1 het te Utreen, ellen der rbodig Les uit Besloten uordt het besluit van 5 Januari 1934- en de daarmede verband houdende voordracht aan den Raad dd. 6 Januari 1934- le afd. lio. 3304- terug te nemen en te besluiten de gevraagde ontheffing bij den Raad met gun stig advies voor te dragen conform het laatste rapport van Bouvï- en ronin,„toezicht. V Jj. V bjo'r. J.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 56