f-oft Hu. aanne...e; eve van as len van as den uitte- f.398,-- werk. ■er ordening ng der tei .wi jkstraq leiding ede van ichreven. •port uitbe itenaar, bs en vionirij t bedoelde uitbetaling wordt besloten Ju ii/ü. in Raad voor te stellen adressanten mede te deelen dat n wijziging der bouwverordening in dit opzicht niet ^er mogelijk is, doch dat deze aangelegenheid behandeld 1 worden bij de in voorbereiding zijnde bebouwings- ^orschriften, geldende voor de bebouwde kom der gemeente. "V mogen be- auto's ilaan naar ,n vee, em ■ies uitge n politie ulieren opgericht ,e verbie- ien derge- :re gemeen hem zoo- 1 steunen. :ngt hieroi n dd. 3c het ver- .nzake be ien aan de .at om te het ont- .ng van de) t mogelij .Is lid va het lager .et in aan •ereenkomstig het advies van den Inspecteur van rolitie rdt afwijzend op dit verzoek beschikt. iressant meaedeelen dat het College zich in deze aange- genheid geheel e^jzijdig houdt. V- ybyL. J- in adressant mededeelen dat de grond voorloopi,: niet J/j j ïrkocht wordt zulics in verband met het in voorbereiding Ljnde uitbreidingsplan. 1 \n de he eren u.Timmer en 3 .h. hans erna vragen of zij een \P enoeming tot lid der commissie eventueel zullen aanvaar; - en. V C Ck/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 570