Volg- s num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud W. Sirag Stadhou derslaan 57>3oestJ' P.A.J.deintjes Klerk-typist "bij het gasbedrijf. Soest 1' e chnAmb t e naar Bouw- en Woning toezicht. PT .Duin Jr .h. Hornsveld en u. Raauwendaal deel uitmakende van he comité ter behar tiging der gemeen tebelarxgen betref fende den nieuw aan te leggen Rijksweg. -jq. Voorzitter verzoekt opdracht te geven dat in den vervolge bij onderbreking van de gas- toevoer de aangesloten verbruikers tij dig vóóraf worden gewaarschuwd, je ïechnisch Ambtenaar van het Gfasbe- idrijf brengt hieromtrent rapport uit schrijven ad. 27 Augustus 1934= oijl verzoekt zijn tewerkstelling op arbeias- overeenkomst te willen wijzigen in eene iin tijaelijken dienst. j oiedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van ue noodige teekeningen en adviezen. komen ter vergadering en deelen mede dat dit comité, waarin zitting heoben afgevaardigden van -Soest Vooruit" A.B.T.B. R.h.lSLddenstandsvereeniging, "Soester Bouwkring"Centrale Winkeliers- vereeniging, Chr. idderistandsvereeni- ging, zich heeft gevormd. Het comité, dat in verbinding staat met eenzelfde comité te Amersfoortstelt zich ten doel te tra ent en den nieuw aan te leöoer, Rijksweg niet buiten Soest omgelegd te krijgen, doch de bestaande Rijksweg te handhaven. Je bedoeling is te bereiken dat laatstgenoemde weg verbeterd wordt, en afstand van grond voor verbreeding van den weg verkregen wordt tot 3 achter de boomenrij Ar zijn eenige sub commissies, die op huisbezoek zullen gaan, en pogingen tot bedoelden grondaf' stand zullen aanwenden bij de betrokke-i nen. Gevraagd wordt of het comité op de ivolle medewerking van het gemeentebe is tuur in deze mag rekenen. I Stelt vervolgens voor over te gaan tot de behandeling van de ontwerp-begrooting voor I935,voor zoover betreft de posten gemeente-politiekeuringsdienst vee eri vleesch, Bouw- en Woningtoezicht en Brand weer Soest en Soesterberg. In afwijking van het advies Van den Inspecteur van litie tot uitbreiding van het politie corps met 3 agenten,doet de Voorzitter het voorstel om voor 1935 twee tijdelijk agenten te benoemen voor het tijdvak vmi 11 hei tot 28 Sept.tegen een belooning Van 1.30,-- per weekwaarvoor in totaal rf-crediet benoodigd zal zijn van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 571