1136 1137 H3.Ö 1139 de Voorzitter. Teciin. Arnbtenaar Bouw- en Woning toezicht. H. alletHartweg 21» Soest. -eciin. Ambtenaar Openbare erken 1140 Hoof dinspv.a. Ar beidsinspectie Utrecht. stelt voor aan deu Raad onder intreKKiJ van zijn besluit dd. 1 augustus j.1.' ivoor te stellen de jaarwedde-regelin^ voor den aan te stellen Directeur van .gemeentewerken te wijzigen als volgt: f.47DO,-- met drie twee jaar li jksche vei|, jhoogingen van f.200,-- tot r.p^CC,-- jaar. Tevens zal ;.an den Raad worden na idegedeeld, dat het College meent te moj ten bepalen, dat ter verkrijging van es alleszins bekwaam hoofd van dezen be langrijken tak van dienst als eisch veil benoembaarheid wordt gesteld: practiscM ervaring op gebied van Openbare erken en -Bouw- en oningtoezicht gepaard met een theoretische algemeene opleiding. deelt mede, dat de Commissie ter beoor deeling van bouwplannen geene bezwaren heef t..tegen het verlaenen van eene ont heffing van het bepaalde in artikel 1; der bouwverordeningten aanzien van del bouw van een blok van vier woningen on der een kap, op een terrein, gelegen de Stadhouderslaan, sectie A.2307. deelt mede, dat het perceel, hetwelk bewoont, niet is voorzien van een midde tot watervoorziening., aangezien de pon installatie is verwijderd. Omtrent deae zaak wordt rapport uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de lei ding van bouw- en woningtoezicht. bericht, dat i.Beemer onder zekere voo. iwaarden bereid is een strook gronds, groot ongeveer 130 ^2 aan de gemeente i eigendom af te staan ten behoeve van de Sverbreeing van de Aoninginnelaan. De kosten aan deze voorwaarden verbonden worden geraamd op f.340,--. deelt mede, dat het hem toegezonden onij werp der aan K. van Slooten, Beetzlaan jte verleenen vergunning ingevolge de - iderwet tot uitbreiding zijner broodba. kerij gelegen aan de Beetzlaan, sectiel AI.3245 geen wijziging behoeft om de na-j reving v.-n de eischen, toesteld krachten 'de Veiligheidswet, niet onmogelijk te ml cl leen yo£ orm isloten itheff i Mt sloten itrceel linnen I Agheid r or hae Ifczloter ■.arden iunt 4 a :iol betï loerd Ie van cevr e besi A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 575