t'f ■luOu.: BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen gesloten wordt adressant mede te deelen, dat het Colle- •,-e 0een termen aanwezig acht om de schade te vergoeden, aangezien de oorzaak en de gevolgen van het voorgevalle- he niet tijdig genoeg ter kennis van het gemeentebestuur'/^d^/fcL Lijn gebracht om te beoordeelen óf inaerdaad van schuld va de zijde der gemeente sprake is. gesloten Lff te wordt den 1 stellen of eerstaanwezend Ingenieur alsnog de rmag ze sterren 01 van Rijkswege met behulp van werk- Loozen uit deze gemeente tot het maren van brandstroo- (cen op Rijksterreinen zou runnen worden overgegaan wan neer de gemeente de helft van de kosten voor hare reke ning neemt. Voorts zal gevraagd worden of het aantal te jraven 113 lop0evoerd grind uit de tot 100G 1x3 Rijksterreinen zou .ntal kunnen worden! iesloten wordt in mindering van de overeengekomen som root f.2000,-- een bedrag van f.1000,— beschikbaar te ^ttyv- Istellen en uit te betalen. It-elet op het schrijven van Gedeputeerde Staten, da. 4 September 1934, 2e afd. ko2904/1744waarbij toestem- -xing wordt gegeven tot hei verleenen der bou -vergunningj, l.ordt besloten de aanvrage no.l/966 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 578