Bestuur der Vereeniging Soest Zuid, de heeren van der Plas en Bangelaar. nomen in de vergadering teneinde namens de Vereeniging in liet algemeen belang eenige vsenschen naar voren te brengen. Deze ven- sciien zijn: le. Het voetpad langs de Soesterbergschestraat verharden. 2e, Je verlichting van de Van Lenneplaan die geheel beu oond is, wordt onvolaoende geacht. Je afstand tusschen de lampen be draagt heter. Ook de Oallenkamppelsweg en Perdinand Iiuijen laan zijn wegens de onderlinge afstand der lampen op 2jC meter onvoldoende verricht. Aangezien het Hart in een onbewoonde wijn beter is verlicht, acht het bestuur het onbillijk als in een ander deel der ge meente niettegenstaande verzoeken om verbetering de verlich ting slecht blijft. Het Bestuur ziet in deze wijze van hande len tegenstellingen in de behartiging van belangen van ver schillende buurten. 3e. Op den hoek van de Perainand Huijcklaan bij het tramhuisje is door C -enbare 'Zerken een vuilnishoop gedeponeerd. 4e. Je beplanting langs de Van Lenneplaan is onvoldoende. .ïegens Iepenziekte worden vele boomen gerooid en daarvoor knotwilgen in de plaats aangeplant. Verzocht wordt om een beter groeiende boomsoort voor beplanting van de laan aan te 'wenden. jeOp den hoek Perdinand Hui j cklaan-Van Lenneplaan bevinden zich in den weg twee steenen die niet zichtbaar zijn en mitsdien gevaarlijk. Verzocht wordt of wel de steenen goed zichtbaar te maken of ze te verwijderen. 6e. Je lamp onlangs aangebracht op den Henr.Blackweg te plaatsen aan den inrit van den w^g. Beslissing B. Vdd. 7 September 1934* Je Voorzitter protesteert tegen de uiting van het Bestuur, dat het College bij behandeling van zaken onderscheid zou maken in de buurten die bij de besluiten belang' hebben. Het College behar tigt de algemeene belangen der gemeente onder zijne verantwoorde lijkheid Je voorgebrachte wenschen en bezwaren zullen onder het oog worden gezien Jaarna verlaat het Bestuur de vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 580