Volg num mer Afzender of voorsteller 1145 kerkbestuur der Pair. Onbevl.üntv.H.kaagji ...aria te Soestdijki. 1146 Datu m ed. J.J.van Ee e.aj. Soest 1147 1140 Het Comité voor extra steunverlee ning aan werkloo- zen te Soest (Cri sis-comité afd.B). H.A.Vos. chauffeur monteur bij re /erken. Openba- Korte i n h o u deelt mede op 15»lo en 17 September e.J een liefdadigheids-fancy-fair te houden! ten bate 'va de instandhouding van de nieuwe Parochiekerk en St.Ludgardisge- bouw en verzoekt: a. ontheffing der bepalingen van de irJ keisluitingswet b. vrijstelling van vermakelijkheidsbe-l lasting. maken bezwaren tegen de wijze van uit voering van het nieuwe trottoir aan de Van ieedestraat meer in het bijzonder tegen het aanbrengen van de trappen in het talud, en verzoeken de medewerking van den /ethouder van Openbare /erken om daarin verbetering te brengen. Je heer keurs Technisch Ambtenaar bij Openbare erken in de vergadering aan wezig. deelt mede, dat hij reeds veel te zwaren van aanwonenden heeft aangehoord en aan de klagers te hebben gezegd dat hij het werk liet uitvoeren overeenkon-i stig het door den Baad goedgekeurde pld ,'anneer zij verandering wenschen zullen zij dat aan den Baad moeten verzoeken. Je heer keurs verklaart, dat de inhoud van het schrijven op Vele onwaarheden berust, hetgeen de opzichter Jorlas zou kunnen getuigen. Het veranderen van ne trottoir door het iaten vervallen van een trap kan spreker niet aanbevelen, aangezien alsdan voor de winkeldeuren weer stoepen moeten komen hetgeen een onooglijxcen aanblik geeft. Bovendien wens exit de heer Sitter volgens spreker de toestand te houden zooals deze nu ter plaatse is. ..Je,ze belanghebbende is over de uitvoering zeer tevreden. doet een afschrift van de aan het lïatio naai crisis-comité overgelegde verant woording van de voor kleedinfc, schoei sel enz. uitgegeven gelden over het le halfjaar 1934 toekomen. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor een rijwieltoelage. Jet üoll« edguns' Gè noord ojtar wor< ■Let aan trottoir ingezc goedge |t Colle wan he

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 583