num- Afzender of voorsteller mer 1149 Inspecteur van net Lager Onder vijs. 1150 le afdeeling te: secretarie 1151 1152 Iechn. Arno t enaar Openbare erken. Ambtenaar belast met de boekhoudin van Openbare ïer- iten Soest. 1153 Te clan. Ambtenaar Openbare .Tergen. Korte inhoud vestigt er de aandacht óp dat de inie ter van Ondervijs in zijn circulaire noi óöól,afd.L.O.A.dd. 29 Augustus 1934 den wensch uitspreektdat de invoering van de (nieuwe) vereenvoudigde schrijfwijze ook op de lagere scholen zal worden be vorderdwaarbij evenwel met eventueele financieele gevolgen rekening zal moe tel worden gehouden. Deze vereenvoudigde schrijfwijze ran het gemeentebestuur voor de openbare scholen voorschrijven, biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan O.de Haan,.mersfoortschestraat 70a,te Soesterberg te verleenen verdun ning tot de plaatsing van een electrono tor van 3~en 2 IV. .respectievelijk die-| nende voor aandrijving van een vlakbani en lintzaag,ten behoeve eener carrosse- riefabriekop/in perceel ho70agelegen aan de Amersfoortschestraat sectie E. 1835. deelt mede dat h.h.v.d.Zouwen nog steed niet heeft voldaan aan eenige bepalin gen van de overeenkomst inzake ophalin, en berging van asch en vuilnis. deelt mede dat ten onrechte een huurtue slag is uitbetaald tijdens de toepassii van de vorststeunregeling in het tijdva van 1 t/m 6 Januari 1934. In verband daarmede is een bedrag van f1656 te veel uitbetaald,over welk bedrag geen rijkssubsidie wordt toegen: .d. devr: aj wordt of het ten onrechte uitbetaalde bedrag thans nog moet worden verhaald. deelt mede dat het voor een goede func tioneering van den dienst van openbare werken noodzakelijk is,dat,nu de gemeen tewerkman J.H.uijtenbeek per 1 Oct. a.s den gemeentedienst verlaat,de gemeente werkman L.Berg,wonende te Soest,die ree voor vervanging van eerstgenoemden werl man is aangewezen,in Soesterberg gaat wonen,en verzoekt in verband daarmede ten aanzien van dezen werkman aan de ar tt. 29,1e lid, 2e en 3e alinea en 44 va het werklieden-reglement toepassing te geven. Jesloten fep de op Ee t ontw esloten breke Besloten Ie toepa ■-16, *er halen esloten eelen,a ienst v 'erricht ,em op g: itr men en,word djke vr tieromtr Terstaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 585