'i'aji- /hé. YW-*. Afdeeiing BESLISSING nmencingen le Linis ilaire no 1934- den *ing van •ijfwijze irden be- ïntue eie aal moet idigde 5stuur :hrij ven, ie straat 1 vergun- 3lectro.„o Lijk die vla kb ark oarrosse- ge 1 eg ei ctie E. nog stee; bepalin- oohalin n huur toe toepaesit et tijdv erband 6[jü te ag geen •j-evr: .0. etaalde erhaala. ede furie openbare ie gemeeï O c t a s gemeente- t,die r iiden \;er. rg gaat a arme de aan de en 44 v< ssing te Besloten wordt de (nieuwe) vereenvoudigde schrijfwijze lp de openbare scholen in te voeren. LA/-, [et ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. esloten wordt A*A*v.d.douwen bij deurnaardersexploit i ebreke te stellen. B-sloten wordt de te veel betaalde huurtoeslag tijdens Ie toepassing van de vorststeunregeling ten badrage van 1.16,56 in totaal van de onderscheidene arbeiders te jj [verhalen. //U'ïllS ■esloten wordt de gemeentewerkman L.Berg alhier mede te leelen,dat hij op voordracht van het hoofd van den d enst van Openbare /erken,is aangewezen om dienst te lerrichten te Soesterberg en aldaar te wonen, en dat Ie ia op grond van art.44 als compensatie voor een te ver- itrekken vergoeding wegens kosten aan verhuizing verbonj 4en,wordt toegestaan gebruik te maken van de gemeente lijke vrachtauto's en de diensten van een chauffeur. Tieromtrent kan hij zich met den Technisch Ambtenaar ■erstaan. //■latst.V2.rL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 586