Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1155 1156 1157 1150 1159 1160 1161 'i'eóhn .Ambtenaar Bou - en "oning- toezicht. .r .A.Lu0t ,advoc•at Soombergl.33 »Hil-{ versum. J. Vermeer Jan van; Sdorelstraat lp j "bis Utrecht. Ged.Staten van Utrecht Birecteur ^euring dienst vee en I vleesch. - .Brugmandar t - manlaan Soest. h atschappelijk Hulpbetoon te Soest biedt ter behandeling ar 1 een verzo om bouwvergunning vergezeld van de nóo-I dige teekeningen en adviezen. deelt mede, dat hij de-,:iaachtiging v n den heer Hechter-Commissaris in het faillissement "jJuinzicht" heeft ver-re gen om tót het in het schrijven van Lurl gemeester en :ethouders, dd. 15 Attgustul I934, le afd. IT0.2568 bedoelde transpor 'mede te werken. doet af stand van zijn verlof A geldeniel voor het perceel B.Grothestr.38 en ver zoekt restitutie van zijn verlofsrech ten over de nog niet verschenen termij nen. verzoeken de'bepaling ting op w orden dening 'rond waarvan verleend op te nen in en de der hondenbelas- ontheffing kan invorderingsvercrl {deelt medewelke wijziging in de"Vleescl keuringsverordening') moet worden aange-l bracht, in verband met" het gesloten Cpnl tract ..iet de U.V."Gekro" i.z. destructie van vee te oversein-, en vleesch. willen ver artikel 13 verzoekt hem ontheffing te leenen van het bepaalde in -er ou verordening ten aizien van i.:. bouw van een dubbel woonhuis, op een terrein, gelegen aan de Herkdwarsstraal sectie C.1378 zulks tot 00 een afstan van 6,50 1 vanuit ae achtererfafscheiH ding, instede van 7,50 2A (Besluit B. en van 28 Aug. 1934, le afd. i.'o.25*) te technisch ambtenaar, belast met de leiding van bou en woningtoezicht ad-| viseert het gevraagde verzoek niet in te willigen. doet mededeelingen ten voox' iiet loopende ja,,r subsidieverhooging. aanzien van ae noodzakelijme

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 591