I /joh. v Jy BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen verzo -c i de noo- let op het advies van Jouw- en oningtoezicht nu.39/ aJj 3, wordt besloten de aanvrage nü.l/976 in te willigen.! ing v -.n n het t ver,.re-I n v 1 0 Ugi I transpor! isloten wordt te bevorderen dat de overdracht ven den |ond ten name van de Gemeente tot stand komt. gelden e 3 en ver- of srech- 1 termij- snbe las tig kan ingsveror sloini wordt het verlof in te trekken en adressant [12,5° Yan het betaalde verlofsrecht terug te 0-ven. Jj- V thW deM,VleesGl en aange- loten cor. erschie esch. len ver i ke 1 13 tl van den op een ar sstr rat af s tan-f Laf schor uit B. en xaet de zicht re- aiet in van ae ilijke sloten wordt aan den v.ensch van Gedeputeerde Staten jemoet te nomen, en den Raad voor te stellen ae invor- ,'ing ever ordening aan te vullen met de bepalingen op lond .aarvan ontheffing kan rorden verleend.-.arbij re- Ling is te houden met lid 4 van artikel 299 der G-emeen- ■asloten wordt de verordening aan te passen aan ae over- inkomst aangegaan met de "èeicro" en de wijziging voor Bi bereiden, marna dme ter vaststelling aan uen Raad |orden aangeboden. paloten wordt afwijzend op hét verzoek van adressant Jt beschikken, overeenkomstig het advies van den tech- Ïisch ambtenaar bij Bouw- en 'oningtoezicht ad. 10 Sep- bmber 1934 no.25* t oollege heeft van dit schrijven tennis genomen, ■husschen is, bij Raadsbesluit van le September 1934, m verhoogd cr-diet ad I9OOO - - toegestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 592