1162 1163 .J". .Snit, Toren straat 3 Soest. Techn. Ambtenaar 3ou - en :oning- toezicht llo4 J. v.morrestein. 1165 1156 II67 1168 C.v.u.Goede, l.laaip waterweg 44. ~ej .j, v.Gijn. feld weg ló. Vereeniging !,Zon- ne0loren" Soest. T e chnAmb te naar Bouw- en ,'oning- toezicht ;verzoekt toestemming tot het mogen aan brengen van een reclamebord ten behoe ve van zijn bedrijf (sigarenmagazijn), gelegen .an de Torenstr at Ho. 3. Omtren dit verzoek wordt advies uitgebracht do den technisch ambtenaar belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht er. ;den inspecteur van politie. bericht naar aanleiding van het verzoen van makelaar kan om aankoop van grond aan de Paulus Potterlaan, uitmakende „a deel van het perceel _5.no.4796» dat zoo lang ten opzichte van het uitbreidinge plan voor deze omgeving geen beslissing is genomen, verhoop niet ;enschelijk is vraaöt vrijstelling uitzending Rijks er verschaffing, (herhaald verzoeh) verzoekt schorsing ;i jhswer kver schaf fiii zoo mogelijn ongedaan te willen maken daartoe stappen te doen. Hij-was werke- lijk zien. Twee attesten Jr.Rupert. verzoekt den heer Burgemeester te willq bevorderen dat zij uitkeering xsrijgt v. n haar echtgenoot, die haar verlaten heeft. verzoekt vergunning tot het oprichten van een slachtplaats, op/in het perceel sectie 3.1874, gelegen aan de Soester- bergschestraat. deelt mede, dat II.v.Breukelen en euf- fels voornemens zijn 2 dubbele woning te bouwen op een terrein, geleden aan den hostverlorenweg en dat deze wei ni voorkomt op den staat, aangevende de Qf verharde wegen waarvoor op 31 haart ljj gelden in het 'egenfonds „aren gestort. 'Besluit 3. en van 31 haart 193^» afd.IT0.i7). In verband hiermede vernet hij 0aarne of de Kostverlorenweg alsno aan bedoelden staat moet worden toege voegd, als waarna ta.n v.Breukelen en —euffels onder de gewone voorwaarden ontheffing van het bepaalde in artikel 6 der Bouwverordening zoude kunnen v;or den verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 593