3 /Awis. Afdeeling Aanmerkingen ogen aan- n behoe- S zijn), 3 I br cht met de zicht en -et verzoek van adressant wordt in0ev:illigden wel on- ifiaJh c de gebruikelijke Voorwaarden en voorts met inacht- fg* lemidg van he t advies van den Technisch Ambtenaar. verzc B sloten wordt den makelaar Aan mededeeling te doen coni ;orm het advies van den technisch ambtenaar bij Bouw- Woningtoezicht dd. 3ept. 1934, no.3663/2. 11' en 1.sloten wordt afwijzend te beschikken op het verzoe. n adressant. J rschaffir®eslotéri wordt deze aangelegenheid bij den minister voor j n maken oB. bréngen met verzool de schorsing 00 te heffen, op - as werkfc^;-on(i va,n geconstateerde ziekte. u/(/ ir deze aangelegenheid een civiele procedure betreft,. Loet adressant zich wenden tot haar advocaat richten Besloten wordt de vergunning te verleenen, overecatou- t percee^-io net hierbij gevoegde ontwerp-besluit ksloten wordt geen ontheffing van artikel 8 te eischen '4^ Jj- V h0 6 S t»ci

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 594